Privacy

Privacy verklaring Praktijk Sadaya, i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 25 mei 2018

Praktijk Sadaya hecht belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers van de website www.praktijksadaya.nl.  We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:
Digitaal:

 • via de website: informatie aanvragen en aanmeldingen voor sessies of workshopreeks;

Papier:

 • intakeformulieren die we na je aanmelding of voorafgaand aan workshopreeks verwerken; eventuele verslagen van je ervaringen die je schrijft na sessies of workshops, deelnemerslijsten, betaallijsten en formulier m.b.t. een mogelijke betalingsregeling.

Praktijk Sadaya acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.

Bij deze verwerking houdt Praktijk Sadaya zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • We het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waar ze voor bedoeld zijn.
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • We je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

 • Informatieaanvragen en inschrijven workshops of individuele sessies

Via de website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen over onze trainingen en voor individuele sessies. Als je je via het contactformulier op de website aanmeldt, kan Praktijk Sadaya de onderstaande gegevens van je verwerken: je naam (verplicht veld) en e-mailadres (verplicht veld) en de vraag die je hebt. Voor aanmeldingen of informatie via de reguliere mail of telefonisch hebben we ook je naam en je emailadres en/of telefoonnummer nodig.

 • Gegevensverwerking workshopreeks ‘Je eigen wijze weg’ of ‘De overgang: vrouw-zijn in beweging’.

Wanneer je je inschrijft voor een workshopreeks ‘Je eigen wijze weg’ of ‘De overgang: vrouw-zijn in beweging’  verzamelen we de volgende gegevens: je NAW-gegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Praktijk Sadaya bewaart je gegevens tot de betreffende workshopreeks plaatsvindt en daarna nog gedurende een periode van 24 maanden.

 • Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat we een factuur kunnen opstellen. Met ons boekhouders-kantoor hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten die jouw gegevens beschermt.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren hebben we je e-emailadres en telefoonnummer nodig.
 • Als er sprake is van wijzigingen van onze diensten en producten informeren we je daarover per email.

Intakeformulieren voor de workshopsreeks ‘Je eigen wijze weg’ en ‘De overgang: vrouw-zijn in beweging’

Voorafgaand aan een workshopreeks vult iedere deelnemer een intakeformulier met een medische vragenlijst en een participatieovereenkomst in en ondertekent deze. Dit doen we om de veiligheid en gezondheid van de cursisten te waarborgen en om een aantal afspraken over de gang van zaken in onze trainingen te bekrachtigen.

Op een intakeformulier verwerken we de volgende gegevens.

 • je NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, emailadres en beroep of studie;
 • een aantal medische gegevens;
 • contactgegevens zorgverzekeraar en huisarts.

Behoudens de trainers heeft niemand inzage in de medische gegevens.

Bewaartermijnen

De intakeformulieren worden bewaard gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de workshopreeks.

Aankondiging workshopreeks per email

Als je een workshopreeks bij ons gevolgd hebt, nemen we je op in ons emailadresbestand, tenzij je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat niet te willen.

Doorverwijzing:
In het geval dat een potentiele hulpvrager voor individuele therapie of groepstherapie zich meldt bij Praktijk Sadaya en wij zelf niet de diensten kunnen of willen bieden die deze persoon nodig heeft, kan Praktijk Sadaya (in overleg met de vrager) contact opnemen met een andere therapeut om een cliënt mogelijk door te verwijzen.

Individuele sessies

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier
 • mij houd aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen in overleg met jou.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats,
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling; lichaamsgerichte therapie
• de kosten van het consult

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te

waarborgen.

We treffen organisatorische toegangsmaatregelen.

We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.

Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.

Als je van mening bent dat Praktijk Sadya niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij Praktijk Sadaya. Als jij en Praktijk Sadaya er niet samen uitkomen en het antwoord van Praktijk Sadaya op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Praktijk Sadaya in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Praktijk Sadaya via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Praktijk Sadaya kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Meldplicht datalekken

De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de volgende partijen gesloten of vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

 • Buro Forte (boekhouding, accountancy)
 • Vevida (webhoster)

Cookiebeleid

Op onze website gebruiken wij cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden. Onze website maakt geen gebruik van advertisingcookies.

Wijziging privacyverklaring

Praktijk Sadaya behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze vinden op onze website.

Contactgegevens:

Praktijk Sadaya

Avondsterlaan 37

9742 KA Groningen

06-20051784

info@praktijksadaya.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 juni 2021.